Random Search  -  Browse all Words  -  Flashcards  -  Test yourself
Show Arabic Keyboard
Audio English Pronunciation Arabic
I need
a7taaj
أحتاج

Example Sentences

آه! أحتاج إجازة، زهقت شغل
Aaah! A7taaj ijaazah, zahiqt shu3’ul
Ooh! I need a holiday, I am fed up with work
لكنني أحتاج مسطرة و منقلة
Laakinnany a7taaj mis6arah wa minqalah
But I need a ruler and a protractor